loga fe rp pz ue

Projekt pod nazwą „Opracowanie technologii odzysku substancji mineralnych i organicznych zawartych w osadach ściekowych i przetworzenie ich do postaci nawozów dedykowanych wykorzystaniu rolniczemu" został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw — Typ 1. Małe projekty B+R. Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Mineralica Sp. z o.o. poprzez zwiększenie aktywności firmy w prowadzenie badań, mających na celu poszukiwanie nowych produktów i rozwiązań technologicznych. Rezultatem projektu będzie opracowanie gotowej do wdrożenia 1 szt. technologii. Całkowita wartość projektu: 120 540,00 zł Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 83 300,00 zł.

loga fe ue

Projekt pod nazwą „Opracowanie innowacyjnego, wielofunkcyjnego nawozu startowego na bazie osadów ściekowych, podwyższającego odporność roślin na stres wodny i temperaturowy" został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla NIŚP. Przedmiotowy projekt ma na celu opracowanie receptury oraz instrukcji stosowania nawozu mineralno-organicznego na bazie osadów ściekowych, przeznaczonego dla wieloobszarowego rolnictwa i sadownictwa, który w sposób planowy uwalniał będzie czynniki antystresowe. Najważniejszym rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie do własnej działalności przemysłowego wytwarzania nawozu oraz jego komercyjne wykorzystanie, jako produktu sprzedawanego na rynku nawozów. Innowacyjność rozwiązania przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.
Całkowita wartość projektu: 484 620,00 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 334 900,00 PLN