ofirmie

Opis działalności
Mineralica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem powołanym przez dwa przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie (WOZ) oraz Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie (PUWiS), które podjęły współpracę na rzecz zbudowania wspólnej strategii zagospodarowania odpadu powstającego z procesu oczyszczania ścieków komunalnych, zagęszczonych osadów ściekowych.

Podmioty założycielskie, obsługujące około 40 gmin województwa zachodniopomorskiego, łącznie stanowią największy (obszarowo) udział w rynku przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych na ternie województwa zachodniopomorskiego.

Misją obu firm jest obsługa małych gmin – tzw. gmin wiejskich i miejsko – wiejskich, charakteryzujących się zbliżonymi parametrami fizyko – chemicznymi ścieków odprowadzanych i oczyszczanych na obsługiwanych oczyszczalniach ścieków komunalnych.

Wspólne przygotowanie, realizacja i późniejsza eksploatacja zakładu przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych na nawozy pozwoli na osiągnięcie kilku nadrzędnych celów przyświecających decyzji o podjęciu współdziałania w obszarze gospodarki osadowej.

Inwestycja przewidziana do realizacji przez Mineralica Sp. z o.o. da założycielom możliwość odprowadzenia do instalacji nawozowej osadów ściekowych wytworzonych na obsługiwanych przez nich oczyszczalniach ścieków.

Tym samym przyszła działalność Spółki przyczynia się do rozwoju na terenie jej oddziaływania innowacyjnych i ekologicznych technologii pozwalających na zmniejszenie wpływu działalności człowieka na środowisko, a także daje możliwość utrzymania cen ścieków w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na stabilnym i akceptowalnym społecznie poziomie.

Jednym z impulsów do podjęcia działań w zakresie realizacji projektu była również Dyrektywa Rady 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów, która opisuje wymagania techniczno-eksploatacyjne dotyczące odpadów i składowisk ziemnych. Według niej zabrania się składowania odpadów płynnych oraz w zdecydowany sposób ogranicza składowanie substancji organicznych. Zgodnie z ww. Dyrektywą, ewentualne korzystanie w Polsce z dotychczasowej formy składowania odpadów płynnych wymaga zastosowania takiej technologii, która pozwoliłaby na zmniejszenie zawartości substancji organicznych w osadach.

Obecnie główną działalnością operacyjną Spółki jest realizacja specjalistycznych usług ciśnieniowego czyszczenia systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W tym celu Spółka nabyła i eksploatuje pojazd specjalny Mercedes Benz Arocs z zabudową ciśnieniowo – ssącą typu Elephant multi 12.003 S


Produkty i usługi
Nasza działalność skupia się na możliwościach jak najkorzystniejszego zagospodarowania odpadami, które powstały podczas oczyszczania ścieków komunalnych i zagęszczonych osadów ściekowych.
Jedną z naszych usług jest dystrybucja nawozów ekologicznych wytworzonych w naturalnych procesach związanych z przetwarzaniem zagęszczonych sadów ściekowych na nawozy. Pozwoli to na zwiększenie obrotu odpadami komunalnymi i użycie ich w ramach troski o środowisko.

Nasze usługi to także:

- czyszczenie oczyszczalni przydomowej,
- czyszczenie systemów kanalizacyjnych,
- mycie przepompowni,
- wywóz osadów biologicznych,
- przepychanie rur kanalizacyjnych,
- produkcja nawozów ekologicznych.

Swoje usługi kierujemy do klientów indywidualnych, a także przedstawicieli firm czy instytucji zaufania publicznego, którzy mieszkają bądź działają na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 
Zachęcamy do skorzystania z usługi firmy Mineralica z Nowogardu.